Home  |  
  Services  |  
  Contact us   |  
  Resources   |  
  Search
Bydi Bws
 
At the bus stop with a Bus Buddy
 

Mae prosiect Bydi Bws AR GAEL NAWR yn rhad ac am ddim!

Gwasanaeth gwirfoddol yw Bydi Bws yn wirfoddolwyr sy'n helpu pobl y mae angen cymorth ychwanegol arnynt i ddefnyddio gwasanaethau  Ffonio a Theithio a Teithwyr Tref, trafnidiaeth gyhoeddus a gwasanaethau ceir cymunedol ar draws Sir Benfro. Mae gwirfoddolwyr Bydi Bws PACTO yn helpu pobl i fynd allan o'u cartrefi i siopa, cyrraedd apwyntiadau/apwyntiadau meddygol, rhannu paned mewn caffi neu fagu'r hyder i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Gallwn helpu pobl nad ydynt yn teithio o gwbl ar hyn o bryd a theithwyr presennol a fyddai'n hoffi mynd allan mwy.

Nod y gwasanaeth yw diwallu anghenion teithwyr unigol - mae rhai pobl am gynyddu eu hyder i allu teithio'n annibynnol, mae ar eraill angen help ymarferol ar y bws ac oddi arno gyda'u siopa, ac o amgylch y dref. Gallwn gynnig cefnogaeth a/neu gwmnïaeth yn y cerbyd yn ystod y daith, yn y gyrchfan ac wrth gyrraedd adref wedyn, yn ôl y gofyn. Nodwch nad ydym yn darparu gofal personol.

Rydym yn croesawu hunan-atgyfeiriadau ac atgyfeiriadau gan aelodau o'r teulu, gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol a phartneriaid trydydd sector.

Datblygwyd y prosiect ar ôl i ymchwil gysylltu diffyg trafnidiaeth ag effeithiau negyddol ar eich iechyd megis unigedd ac iselder, a nodwyd bod pobl mewn oed, pobl ar incwm isel, a phobl ag iechyd gwael yn gweld trafnidiaeth yn anodd. Dywedodd Adrian Davies, Cadeirydd Cymdeithas Mudiadau Trafnidiaeth Gymunedol Sir Benfro: “Rydym am geisio chwalu’r rhwystrau mae pobl yn eu hwynebu wrth ddefnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gymunedol a chyhoeddus, fel bod gan bawb y cyfle i fentro allan i’r gymuned.”

Rydym yn ddiolchgar i gronfa gymunedol y Loteri Genedlaethol am ariannu prosiect bydis bws Sir Benfro, ac i Lywodraeth Cymru am ariannu'r prosiect peilot gwreiddiol yn 2015 trwy'r grant arloesi cymunedau gofalgar a weinyddir gan PAVS.

Rydym bellach yn chwilio am wirfoddolwyr ar draws Sir Benfro.  Tîm cyfeillgar, oriau hyblyg, treuliau a delir a hyfforddiant yn cael ei gynnig!

Am wybodaeth, neu gyfeirio rhywun, neu os ydych yn ystyried gwirfoddoli, ffoniwch 01437 770 119 neu e-bostiwch busbuddies@pacto.org.uk – rydym yn hapus i gael sgwrs â chi, neu gwrdd â chi, neu anfon gwybodaeth atoch chi.

National Lottery Community Fund logoNational Lottery Community Fund logo

Share this page...

Cyfleoedd Gwirfoddoli ar hyn o bryd