Home  |  
  Services  |  
  Contact us   |  
  Resources   |  
  Search

 

Bydi Bws

At the bus stop with a Bus Buddy

Mae Bydi Bws yn gynllun gwirfoddol sy’n paru gwirfoddolwyr gyda defnyddwyr Trafnidiaeth Gymunedol (a Chyhoeddus) neu ddarpar ddefnyddwyr fel bod modd i fuddiolwyr nad ydynt yn gallu defnyddio trafnidiaeth ar hyn o bryd (oherwydd eu hiechyd, golwg gwael, diffyg symudoldeb ac ati) wneud hynny, a galluogi pobl sydd eisoes yn ddefnyddwyr i fanteisio ar y gwasanaeth (eu helpu i siopa a chymdeithasu ac ati) pan yn briodol.

Mae prosiect Bydi Bws AR GAEL YN AWR!

Mae’r Bydi Bws cyntaf allan yn eu cymunedau yn helpu pobl i fentro allan i’r gymuned, ac mae angen mwy o Fydi Bws ledled y Sir.

Gall Bydi Bws gwirfoddol helpu pobl sydd angen cymorth ychwanegol i ddefnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus neu gymunedol oherwydd anawsterau symudedd neu gorfforol, iechyd meddwl neu anawsterau dysgu neu broblemau cymdeithasol. Mae rhai o’n defnyddwyr cynnar wedi bod yn eu hugeiniau, a rhai yn llawer hŷn, mae gan rai problemau â phryder, ac eraill ond angen help llaw gyda’u neges wrth fynd ar ac oddi ar y bws. Rydym yn helpu defnyddwyr cadair olwyn, pobl sydd angen ychydig o gymorth a chefnogaeth, a phobl sy’n defnyddio’r bws ond sydd eisiau dysgu am gylchdeithiau eraill.

Mae Bydi Bws yn cynnig cymorth a / neu gwmni yn y cerbyd yn ystod y siwrnai, ym mhen y siwrnai ac wrth gyrraedd adref os oes angen.

Datblygwyd y prosiect ar ôl i ymchwil gysylltu diffyg trafnidiaeth ag effeithiau negyddol ar eich iechyd megis unigedd ac iselder, a nodwyd bod pobl mewn oed, pobl ar incwm isel, a phobl ag iechyd gwael yn gweld trafnidiaeth yn anodd. Dywedodd Adrian Davies, Cadeirydd Cymdeithas Mudiadau Trafnidiaeth Gymunedol Sir Benfro: “Rydym am geisio chwalu’r rhwystrau mae pobl yn eu hwynebu wrth ddefnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gymunedol a chyhoeddus, fel bod gan bawb y cyfle i fentro allan i’r gymuned.”

Am wybodaeth, neu gyfeirio rhywun, neu os ydych yn ystyried gwirfoddoli, ffoniwch 01437 770 119 neu e-bostiwch busbuddies@pacto.org.uk – rydym yn hapus i gael sgwrs â chi, neu gwrdd â chi, neu anfon gwybodaeth atoch chi.

Gronfa Gymunedol

 

Share this page...

Cyfleoedd Gwirfoddoli ar hyn o bryd